Spletno stran prenavljamo. Vsa vsebina še ni na voljo na novi spletni strani vendar jo aktivno dodajamo. Hvala za razumevanje.

Za ogled kliknite na spodnji gumb.

Ogled nove strani...
slhrendeit

Zakonodaja in umeščanje objektov, grajenih v tehniki suhega zida

  • 19/02/2021

Ob odločitvi za graditev ograje, terase ali drugega objekta si lahko veliko dokumentov uredite in pripravite sami.

Za začetek lahko začnete na spletu, ki je v tem primeru dober vir informacij. V veliko pomoč so vam javne odprte evidence, kot so prostorski informacijski sistemi (PISO, iObčina in tako dalje). Dober in uporaben je tudi portal Geopedia: interaktivni spletni atlas Slovenije. Pri vseh evidencah in uporabi njihovih podatkov morate spoštovati avtorske pravice izdelovalcev podatkov, spoštujte tudi pravila o osebnih podatkih.

Zaradi pogostih posodobitev zakonodaje (zakoni, pravilniki, uredbe) redno obiskujte spletni portal Pravno-informacijski sistem RS (http://pisrs.si/). Na tem portalu so objavljeni vsi zakoni in podzakonski akti, označeni so tako veljavni kot stari zakoni.

Pomembno
Za vsak poseg v prostor (postavitev objekta, ograje, zidu, izvedba terase in tako dalje) pridobite na občini na oddelku za prostor ustrezne informacije (lokacijska informacija z grafičnimi podlogami) o možnih dopustnih posegih na vaši izbrani lokaciji.

Na območjih v občini, kjer ni jasno določenih meril za posege v prostor, kot so zidovi ali ograje, upoštevajte veljavno zakonodajo, to je najpogosteje Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.
Za vsak poseg v prostor v pasu do 4 m od parcelne meje je smiselno pridobiti pisno soglasje sosedov, ki je tudi notarsko ali upravno overovljeno. V soglasju naj bodo zapisane bistvene karakteristike o nameravani gradnji (dimenzije v tlorisu in v pogledu; podatki o zemljiški parceli). Pogosto so mejni zidovi postavljeni na parcelnih mejah in terjajo vzdrževalne posege tudi s sosednjih zemljišč. Smiselno je, da so v soglasju zapisana tudi določila o poznejšem vzdrževanju objekta.

Izpostavljamo Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS 18/2013, 24/2013, 26/2013), ta bo verjetno najpogosteje uporabljana pri gradnji na suho. Priloga 2 (Ur. l. 24/2013) opredeljuje nezahtevne in enostavne objekte, ta delitev določa objekte, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.

Za lažjo pripravo na delo in organizacijo graditve v tehniki gradnje na suho so tu navedeni posamezni deli priloge 2 iz uredbe o razvrščanju objektov (Ur. l. 24/2013) in njihova razlaga. Predstavljeni so smiselni objekti, ki bi lahko bili izvedeni deloma ali pa v celoti v tehniki gradnje na suho.

Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave
Enostavni objekt do vključno 20 m2. Ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. To so lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.

Pomožni objekt v javni rabi
To so grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt; pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave.

Ograja
Višina do vključno 2 m. Ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. Sem spadajo varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja.

Podporni zid
To je konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid. Ločimo nezahtevne podporne zidove v višini 1,5 m (merjeno od finalnih tal do vrha zidu). Pridobiti morate gradbeno dovoljenje. Enostavni podporni zidovi so visoki do 0,5 m. Ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. Sem spadajo vinogradniške terase, terase v sadovnjaku in drugi podporni zidovi z ograjo.

Vodnjak
Sem spada vodnjak, ki meri v višino do vključno 5 m in je globok do vključno 30 m. Ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pri graditvi podzemnega dela vodnjaka je smiselna uporaba tehnike korbelinga oz. krožnega previsevanja. Delo je zahtevno in terja dobre priprave pri izkopu terena in stabiliziranju brežin med delom. Delo je tehnično zelo zahtevno.

Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje
Med enostavne objekte sodijo taki objekti, ki imajo prostornino razlivne vode do vključno 250 m3 , bazeni s prostornino do vključno 60 m3 in vsi namakalni sistemi. Ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.
Sem spadajo grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen.

Objekt za rejo živali
Med nezahtevne objekte sodijo vsi objekti do 100 m2 . Pridobiti morate gradbeno dovoljenje. Sem spadajo hlev, svinjak, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica.

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt
To so objekti, namenjeni kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki niso namenjen prebivanju.
Ločimo nezahtevne objekte s površino do vključno 150 m2 in višino do vključno 6 m. K nezahtevnim objektom štejemo še zbiralnike gnojnice ali gnojevke. Pridobiti morate gradbeno dovoljenje.
Enostavni objekti pa so stavbe, ki so pritlične, enoetažne in imajo površino do vključno 40 m2 . Ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.
Sem spadajo kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, gnojišče, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesno gorivo, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica in ledenica.

Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost
To so objekti, ki služijo namenu opravljanja dejavnosti in niso namenjeni prebivanju.
Obstajajo samo nezahtevni objekti, sem sodijo vsi s površino do 80 m2 . Pridobiti morate gradbeno dovoljenje.
Sem spadajo zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin.

Pomožni komunalni objekt
Vsi ti objekti so enostavni objekti. Ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.
Sem spadajo pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja in ekološki otok.

Pomožni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov
Med enostavne objekte štejemo objekte s površino do 40 m2. Ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.
Sem spadajo objekti, namenjeni obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče; meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objekt za spremljanje seizmičnosti.

V projektantski praksi se največkrat zapleta prav zaradi nejasnosti terminologije. Seznam je povzet po prilogi 2 iz uredbe, saj bi umeščanje novih terminov otežilo razumevanje tematike in bi zmanjšalo praktično vrednost elaborata. Upoštevanje zakonodaje je prva zapoved prostorskega načrtovanja, druga zapoved je smiselna uporaba pameti pri interpretaciji zakonodaje. Vedno so možna smiselna odstopanja, vendar jih dober projektant lahko v dialogu z drugimi pristojnimi službami bolje opredeli in prostorsko reši.

Vir:
Domen Zupančič, Tehnike in gradnja konstrukcij v tehniki suhi zid. V: ZID na suho : zbornik strokovnih spisov o kraškem suhem zidu. Škocjan : Park Škocjanske jame, 2014. Str. 78

Novo na portalu

cache/resized/6650e3667f9f8746ab825be376c1ae08.jpg
Pisana zgodovina
cache/resized/738838650dc47260ab400387e75771bd.jpg
Zgodbe (in spomini)
cache/resized/ebb94b257960895cdfdbda8edc9d4c87.jpg
Pisana zgodovina
cache/resized/b0bdb1262f09d9c5ca9adc1f09643025.jpg
Cerkve in samostani
cache/resized/95066bfe644a116f2305acfb85334b81.jpg
Kulturne znamenitosti

Na strani je 249 gostov in ni članov .

Top